تبلیغات

پسری از جنس طبیعت - مطالب مرداد 1396
http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1878596/4558.png                                                                                                               http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

روستاهای در حال غرق شدن در اندونزی...
نوشته شده توسط : خشایار پولادوند

روستاهای واقع در جزیره جاوه غربی در اندونزی به دلیل بالا آمدن مداوم آب با خطر
رفتن زیر آب مواجه اند و ساکنان آن در شرایط دشواری زندگی می کنند.

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com

http://pesariazjensetabiat.mihanblog.com


»